Η τάξη του 1970 - Γερμανικό Τμήμα

  • Εκτύπωση

hermann w 1969 a

πηγή:
Werner Hermann

hermann w 1969 b

πηγή:
Werner Hermann

hermann w 1969 c

πηγή:
Werner Hermann

hermann w 1969 d

πηγή:
Werner Hermann

hermann w 1969 e

πηγή:
Werner Hermann